Fondets strategi for 2021 - 2025

Vårt mandat

Det norske menneskerettighetsfonds mandat er å bidra til å fremme og beskytte menneskerettighetene internasjonalt. Fondet skal være en fleksibel, modig og global aktør som gir direkte støtte til menneskerettighetsarbeid for utsatte og marginaliserte individers og gruppers rettigheter.

Fondets overordnede mål er at marginaliserte og sårbare individer og andre grupper som opplever menneskerettighetsbrudd og urettferdighet får tilgang på sine rettigheter. Vi mener at sivilsamfunnet og menneskerettighetsorganisasjoner spiller en viktig rolle i å fremme bærekraftige og fredelige samfunn.

Vi tror at

Støtte til menneskerettighetsforkjempere og menneskerettighetsarbeid vil lede til mobilisering på bakken og skape en robust bevegelse som kan påvirke til positiv endring.

Menneskerettighetssituasjonen fra Fondets ståsted

Dagens menneskerettighetssituasjon preges av et globalt tilbakeslag mot mange av de lange menneskerettighetskampene som har blitt vunnet gjennom tidene. Dette tilbakeslaget, et resultat av ekstrem polarisering og økende autoritærisme i mange land, baner vei for at opportunistiske aktører kan utnytte den globale pandemien for å ytterligere begrense legitimt menneskerettighetsarbeid og undertrykke de som forsvarer dem. Heldigvis fortsetter sterke sivilsamfunnsorganisasjoner og menneskerettighetsforkjempere over hele verden, og noen ledende stater, å kjempe for menneskerettighetene og å bygge videre på de framskrittene som er gjort. En annen bekymring er at til tross for de vedvarende og økende menneskerettighetsutfordringene vi har vært vitne til i løpet av det siste tiåret, reduseres økonomisk støtte til menneskerettighetsarbeidet i mange deler av verden som et resultat av skiftende politiske prioriteringer, endrede donorprioriteringer og statsbudsjettkutt, og nå ytterligere redusert finansiering på grunn av COVID-19. Dette er en uheldig konsekvens for menneskerettighetssektoren, ettersom pandemien bare har økt behovet for ressurser på bakken.

Det norske menneskerettighetsfond mener at en god implementering av menneskerettighetene og andre relevante rammeverk fortsetter å være avgjørende for å nå rettferdighet og en bærekraftig fremtid for alle. Vi forstår også at det er et behov for å gjøre menneskerettighetene håndgripelige og relevante på et personlig og samfunnsmessig nivå, utenfor de rammeverkene som ofte er uklare og utilgjengelige for folk flest. Vi vet også at grasrotorganisasjoner, sosiale bevegelser og andre allierte kan være viktige i å bygge bro mellom påvirkningsarbeid og sosial mobilisering.

Mål

Fondets hovedstrategier for å nå sine mål er:

1. Direkte økonomisk støtte til menneskerettighetsarbeid

2. Nettverks- og kapasitetsbygging

3. Kommunikasjon, påvirkningsarbeid og strategisk alliansebygging

1. Direkte økonomisk støtte til menneskerettighetsarbeid

Fondet vil rette sin økonomiske støtte til menneskerettighetsarbeid innenfor følgende tematiske områder:

  • Arbeid mot straffefrihet og for rettighetstilgang
  • Arbeid mot diskriminering, ulikhet og marginalisering
  • Beskyttelse av menneskerettighetsforkjempere og retten til å forsvare rettigheter

Vi vil støtte:

✓Ofre/overlevende etter menneskerettighetsbrudd i konflikt- og postkonfliktområder: marginaliserte og sårbare grupper, inkludert urfolk, minoriteter (for eksempel religiøse, etniske), menneskerettighetsforkjempere, kvinner, LGBTIQ, personer med funksjonsnedsettelser, arbeidere, unge, samt daliter og andre som opplever kastebasert diskriminering.

✓ Menneskerettighetsforkjempere som identifiserer seg som eller som forsvarer menneskerettighetene til marginaliserte grupper, LGBTIQ, kvinner, personer med funksjonsnedsettelser, urfolk, og miljøforkjempere.

✓ Prosjekter i våre prioriterte land: Colombia, Mexico, India, Indonesia, Pakistan, Sri Lanka, og Thailand.

✓ Prosjekter som arbeider innenfor det tematiske området «beskyttelse av menneskerettighetsforkjempere og retten til å forsvare rettigheter» utenfor Fondets prioriterte land, og prosjekter videresendt fra donorer og medlemsorganisasjoner, kan også motta støtte.

✓ Organisasjoner ledet av kvinner.

✓ Organisasjoner med en mangfoldig og rettferdig ledelse med representasjon i målgruppene i beslutningsprosesser.

✓ En rekke metoder, inkludert: lokal mobilisering, monitorering og dokumentasjon, juridisk rettshjelp og verktøy for tilgang til domstol, nettverk, lederutvikling og mer.

2. Nettverks- og kapasitetbygging

Fondet vil støtte partnere utover økonomisk støtte med merverditiltak. Prioriteringer for nettverks- og kapasitetsbygging vil bli utviklet i tett dialog med våre partnere og med tilbakemeldinger fra menneskerettighetsforkjemperne vi støtter.

Vi vil:

✓ Direkte koble støttemottakere og lokale menneskerettighetsforkjempere med andre nettverk, institusjoner og aktører for synlighet, økt beskyttelse og for å forbedre sitt arbeid (f.eks. ambassader og diplomatiske oppdrag).

✓ Tilby verktøy og ressurser for å styrke støttemottakernes økonomiske og administrative ledelse, sikkerhet og beskyttelse, organisasjonsutvikling og annen kapasitet.

✓ Engasjeres i innovative, responsive og kritiske initiativer for å koble støttemottakere og/eller forsterke deres arbeid og prioriteringer.

3. Påvirkningsarbeid, kommunikasjon og strategisk alliansebygging

Mange av Fondets støttemottakere uttrykker et behov for mer solidaritet og støtte til påvirkningsarbeid og strategisk kommunikasjon. I denne strategiperioden vil Fondet utforske og se på påvirkningsmuligheter koblet til strategiske aktører innenfor og utenfor våre nettverk.

Vi vil:

✓ Bruke våre nettverk og relasjoner med politiske beslutningstakere for å kunne støtte og utvikle innovative tiltak for å øke sikkerheten for menneskerettighetsforkjempere og deres evne til å forsvare rettigheter.

✓ Gjennomføre et sensitivt og effektivt påvirkningsarbeid for beskyttelse av menneskerettighetsforkjempere og fremme respekt for og muliggjøre deres rolle i samfunnet og retten til å forsvare rettigheter.

✓ Arbeide med Norge, andre likesinnede land og FN om spørsmål knyttet til situasjonen til menneskerettighetsforkjempere og våre tematiske prioriteringer som tas opp av Menneskerettighetsrådet, Generalforsamlingen og Sikkerhetsrådet.

✓ Utvikle påvirkningsarbeid for å øke synligheten av tematiske spørsmål som Fondet jobber med, og spesielt om situasjonen for menneskerettighetsforkjempere.

✓ Arbeide for å kommunisere og skape empati og solidaritet for menneskerettighetsforkjempere blant mennesker som normalt ikke engasjerer seg i menneskerettighetsarbeid.

✓ Utforske samarbeid med andre organisasjoner og medier for å bekjempe hatefulle ytringer og avdekke falske og negative narrativer om menneskerettighetsforkjempere.

Fondets organisatoriske prioriteringer

Fondet har en ambisjon om å vokse og å utvide vår evne til å støtte menneskerettighetsarbeid i frontlinjen under denne kritiske tiden, og for å videreutvikle vår rolle som en fleksibel, modig og banebrytende menneskerettighetsaktør og tilskuddsforvalter. I den neste strategiperioden vil vi:

✓ Mobilisere og øke økonomiske ressurser fra ulike kilder for å muliggjøre vekst i programarbeid, personale og lokal tilstedeværelse.

✓ Styrke infrastrukturen i vårt kommunikasjons- og påvirkningsarbeid.

✓ Videreutvikle og forbedre våre rammeverk for ansvarlighet med mer inkluderende og deltakende tiltak og støtte.

✓ Forbedre vårt arbeid med monitorering, evaluering og læring (MEL).

Ved å prioritere disse aktivitetene vil Det norske menneskerettighetsfond oppfylle sine organisatoriske mål om å være en ambisiøs, bærekraftig og solidarisk menneskerettighetsorganisasjon med mot til å støtte menneskerettighetsforkjempere i frontlinjen.